توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي با اعضاء

:: توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي با اعضاء

توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي

براساس اين توافقنامه مقرر گرديد شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نيابت از خانم / آقاي                    طبق مقررات و شرايطي كه در ذيل ذكر ميشود زميني را ابتياع  و تحويل نمايد:

ماده 1- مشخصات طرفين :

1-1 كارگزار : شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نمايندگي مديرعامل آقاي سيد ابوالقاسم موسوي و رئيس هئيت مديره آقاي احمد اسفندياري                           

1-2  متقاضي خانم / آقاي                   به شماره ملي                                   وبا شماره عضويت                                 

       نشاني:                                                                           شماره تماس:  

ماده 2 موضوع

              موضوع توافقنامه عبارتست از خريد زمين ويلائي به مساحت تقريبي 600 متر مربع (مفيد) به نشاني گيلان محدوده شهر چاف و چمخاله واقع در پلاك ثبتي فرعي 1212 از اصلي 184 دربخش 15 لنگرود ميباشد.

ماده 3- مدت

            مدت توافقنامه از تاريخ 30/10/94 تا حصول نتيجه نهايي جمعا به مدت سي ماه (5/2 سال) ميباشد پيش بيني ميشود قرارداد با اداره راه و شهرسازي گيلان تا تاريخ 30/2/95 تاييد و نهايي گردد.

ماده 4- ارزيابي زمين

             نحوه ارزيابي زمين مورد نظرپيش بيني شده ، براساس تكميل مراحل خريد از اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان در قالب تنظيم و مبادله قرارداد واگذاري ،مشاركت، مذاكره و حل وفصل مسائل معارضين و تصرف زمين ،احداث ديواركشي و تسطيح زمين و آماده سازي تهيه و تنظيم نقشه هاي اجرايي و تاييد آن از ادارات مربوطه ، مجوز پياده سازي شهرك و ساخت بنا و قطعه بندي مطابق با نقشه هاي تاييد شده اجرايي و پيگيري جهت تامين آب ، برق ، گاز و تلفن  و نهايي سازي سيستم فاضلاب جمعا" به مبلغ تقريبي 2،000،000ريال(  دويست هزار تومان) به ازاي هر متر مربع  به شرح ذيل ميباشد:

4-1 براساس اعلام اوليه سازمان ملي زمين ومسكن اداره كل راه و شهر سازي گيلان قيمت ناخالص زمين كل تخصيصي به  تعاوني مبلغ سيصدهزار ريال معادل سي هزارتومان به ازاء هر متر مربع كه سهم هر متقاضي با توجه به مشاعات 35% زمين از قرار متر مربعي 461،500 ريال (چهل و شش هزار و يكصد و پنجاه تومان )ميباشد .

4-2 متوسط هزينه هاي رفع معارضين ، مخارج دولتي و تغيير كار بري ،وظايف آماده سازي (تسطيح  محوطه ، فن كشي ،خيابان كشي و متفرقه) به ازاء هر مترمربع حدود 1،000،000 ريال(يكصدهزارتومان) كه سهم هر متقاضي با احتساب مشاعات 35 درصدي  به طور خالص از هر متر مربع 1،538،500 ريال(يكصدوپنجاه و سه هزارو هشصدو پنجاه تومان) ميباشد.

تبصره : درصورت تاخير دراجرا به جهت عوامل فورس ماژور، متقاضي حق مطالبه خسارت را ازخود سلب و ساقط مي نمايد.

ماده 5 - نحوه پرداخت اقساط

           با توجه به مبالغ مذكور بالا قيمت  زمين حدود 600 متري بعلاوه مخارج آماده سازي تا مرحله پروانه ساختمان بالغ بر 1،200،000،000 ريال (يكصدو بيست ميليون تومان) تخمين زده ميشود و متقاضي متعهد ميگردد مبالغ زير را در موعدهاي تعيين شده به حساب تعاوني كه بعدا" اعلام ميگردد واريز نمايد:

1-     تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان ) تا تاريخ 30/2/95

توضيح اينكه مبالغ پرداختي قبلي به حساب تعاوني از اين مبلغ كسر خواهد شد.

2-     مبلغ 180 ميليون ريال (هيجده ميليون تومان)  تا تاريخ 30/6/95 

3-     مبلغ 180  ميليون ريال ( هيجده ميليون تومان )تا تاريخ 30/10/95

4-     مبلغ 180 ميليون ريال (هيجده ميليون تومان ) تا تاريخ 30/2/96

5-     مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان ) تا تاريخ 30/6/96

6-     مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان ) تا تاريخ 30/10/96

تبصره2 : مبالغ فوق الذكر بصورت علي الحساب بوده و احتمال افزايش يا كاهش آن وجود دارد كه توسط كارگزار بصورت مكتوب اعلام ميگردد و متقاضي موظف به پرداخت آن در تاريخهاي تعيين شده ميباشد .

 تبصره3 : شايان ذكراست كه هزينه هاي حق اشتراك انشعابات آب ، برق ، گاز و فاضلاب در مبالغ اشاره شده لحاظ نشده است.

ماده 6- تهعدات كارگزار

          كارگزار متعهد مي گردد نسبت به خريد زمين ، رفع معارضين ، آماده سازي زمين (لجن برداري ، تسطيح ،خيابان كشي اسفالته جدول سازي، فنس كشي موقت)، پرداخت حقوق و عوارض دولتي و مخارج تغيير كاربري با استفاده از وجوه دريافتي از طرف متقاضي  اقدام نمايد.

ماده 7- تعهدات متقاضي

           متقاضي متعهد مي گردد مطابق برنامه زماني اعلام شده در ماده 5 نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمايد.

تبصره 4 :

         چنانچه  متقاضي در سررسيدهاي تعيين شده به هر دليل هريك از اقساط مربوطه را پرداخت ننمايد، طرف دوم اين اجازه را به كارگزار ميدهد كه پس از 2 نوبت اخطار 15 روزه اين توافقنامه را فسخ و نسبت به واگذاري زمين به اشخاص ديگر اقدام نمايد. بديهي است استرداد مبالغ پرداختي (اقساط) متقاضي منوط به واگذاري زمين به ثالث پس از كسر هزينه هاي واگذاري زمين خواهد بود . ضمنا" متقاضي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

ماده 8 – شرايط انتقال به غير

           هرگونه نقل و انتقال تحت هرعنوان و به هرشكل و شيوه اعم از وكالتنامه بلا عزل ، مبايعه نامه ، صلح نامه ، هبه و غيره از نظر كارگزار فاقد ارزش بوده و متقاضي در صورت اقدام شخصا مسئوليت حقوقي و كيفري آنرا بعهده خواهد داشت و كارگزار در اين خصوص هيچ تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

    تبصره5:  انجام هرگونه نقل و انتقال به غير براساس نرخ نامه و موافقت تعاوني امكانپذير خواهد بود.

ماده 9 –  نسخ توافقنامه

           اين توافقنامه در 9 ماده و 5 تبصره به تعداد دو نسخه تنظيم گرديده كه هردونسخه درحكم واحد و داراي اعتبار يكسان ميباشد.

 

  امضاء متقاضي                                       امضاء و مهركارگزار

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي با اعضاء
برچسب ها : زمين ,ميليون ,ماده ,ريال ,متقاضي ,تومان ,ميليون تومان ,ميليون ريال ,     مبلغ ,نمايد ماده ,آماده سازي ,هيجده ميليون تومان ,ريال هيجده ميليون ,هفد

پرداخت اقساط معوقه

:: پرداخت اقساط معوقه

اطلاعیه

 قابل توجه آن تعداد از اعضاءکه در پروژه زمین چاف و چمخاله مشارکت نموده اند و مطابق اطلاعیه ها نسبت به پرداخت قدرسهم خود اقدام ننموده اند ، تقاضا می گردد جهت تعیین تکلیف تاپایان ماه جاری  روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 16:00 به دفتر تعاونی مراجعه حضوری داشته باشند .

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی پرداخت اقساط معوقه
برچسب ها :

اطلاعیه به کلیه اعضاء مورخ 17/12/1394

:: اطلاعیه به کلیه اعضاء مورخ 17/12/1394

اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان ملي مهندسي وساختمان نفت ايران

   

با سلام،

             احترا‌ما ، نظر به اينكه قرارداد مشاركت آماده سازي و تحويل زمين در محدوده شهر چاف و چمخاله لنگرود در شرف تكوين مي باشد ، لذا از كليه اعضاء متقاضي زمين در منطقه مذكور درخواست مي گردد فرم توافقنامه ابتياع زمين را از سايت شركت تعاوني به آدرس htt://www.tmnioec.blogfa.com  و يا مراجعه مستقيم به دفتر تعاوني دريافت و پس از تكميل و امضاء حداكثر تا تاريخ 30/1/1395 به دفتر تعاوني تحويل نمايند.

لازم به ذكر است درصورت انصراف از مشاركت ضروري است تا تاريخ مذكور بطور كتبي به دفتر تعاوني اعلام نمايند .

.

      شركت تعاونی مسکن كاركنان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ايران

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی اطلاعیه به کلیه اعضاء مورخ 17/12/1394
برچسب ها : تعاوني ,دفتر ,زمين ,اعضاء ,دفتر تعاوني ,شركت تعاوني

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضاء جدید

:: مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضاء جدید

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضاء جدید

1.       واریز مبلغ 000 ر 000 ر10 ( بحروف : ده میلیون ) بحساب شماره 5459569871 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی باجه ملی مهندسی کد 63529 بنام تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بابت حق عضویت

2.       واریز مبلغ 000 ر 000 ر160 ( بحروف : یکصد و شصت میلیون ریال ) بحساب شماره 5459569871 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی باجه ملی مهندسی کد 63529 بنام تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بابت قسط اول

3.       کد شبا حساب فوق :     IR390120020000005459569871 

4.       دو قطعه عکس  3 * 4  

5.       کپی از تمام صفحات شناسنامه

6.       کپی از کارت شناسائی شرکتی

7.       کپی از کارت ملی

8.       تکمیل فرم تقاضای عضویت                                      

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضاء جدید
برچسب ها :        ,مهندسی ,بنام تعاونی ,63529 بنام ,مرکزی باجه ,تعاونی مسکن ,مسکن کارکنان ,شعبه مستقل مرکزی ,بحساب شماره 5459569871 ,تشکیل پرونده اعضاء

ساعت کار دفتر تعاونی

:: ساعت کار دفتر تعاونی

اعضاء  محترم تعاونی مسکن

احتراماً دفتر تعاونی به آدرس : تهران خیابان استاد نجات الهی شمالی نبش خیابان شهید موسی کلانتری پلاک 247 کد پستی 1598833411 طبقه  8  اطاق   824 روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 16:00 باز می باشد .

تلفن :   81788874       021  

تلفن داخلی ( شرکتی ) :     28874

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی ساعت کار دفتر تعاونی
برچسب ها : تعاونی ,دفتر تعاونی

توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 600 متری

:: توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 600 متری

توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي

براساس اين توافقنامه مقرر گرديد شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نيابت از خانم / آقاي                    طبق مقررات و شرايطي كه در ذيل ذكر ميشود زميني را ابتياع و تحويل نمايد:

ماده 1- مشخصات طرفين :

1-1 كارگزار : شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نمايندگي مدير عامل آقاي  سيد ابوالقاسم موسوي و رئيس هيئت مديره آقاي احمد اسفندياري

1-2  متقاضي خانم / آقاي                     به شماره ملي                      و با شماره عضويت     

نشاني:                                                                                                    شماره تماس:  

ماده 2 – موضوع :

              موضوع توافقنامه عبارتست از خريد زمين ويلائي به مساحت تقريبي 600 مترمربع (مفيد) به نشاني گيلان، محدوده شهر چاف و چمخاله واقع در پلاك ثبتي فرعي 1212 از اصلي 184 در بخش 15 لنگرود مي باشد.

ماده 3- مدت :

            مدت توافقنامه از تاريخ 30/10/94 تا حصول نتيجه نهايي جمعا به مدت سي ماه (5/2 سال) ميباشد . پيش بيني ميشود قرارداد با اداره راه و شهرسازي گيلان تا تاريخ 30/2/95 تائيد و نهائي گردد..

ماده 4- ارزيابي زمين

             نحوه ارزيابي زمين مورد نظرپيش بيني شده ، براساس تكميل مراحل خريد از اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان در قالب تنظيم و مبادله قرارداد واگذاري / مشاركت، مذاكره و حل وفصل مسائل معارضين و تصرف زمين ،احداث ديواركشي و تسطيح و آماده سازي زمين، پرداخت حقوق و عوارض دولتي بابت زمين، تهيه و تنظيم نقشه هاي اجرايي و تاييد آن از ادارات مربوطه ، مجوز تفكيك و قطعه بندي مجوعه مطابق با نقشه هاي تاييد شده اجرايي و پيگيري جهت تامين آب ، برق ، گاز و تلفن  و نهايي سازي سيستم

آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

فاضلاب جمعا" به مبلغ تقريبي 2.000.000 ريال (دويست هزار تومان) به ازائ هر مترمربع به شرح ذيل ميباشد:

4-1 براساس اعلام اوليه سازمان ملي زمين ومسكن اداره كل راه و شهر سازي گيلان قيمت ناخالص زمين كل تخصيصي به تعاوني حدودأ مبلغ 300.000 ريال معادل سي هزارتومان به ازاء هر متر مربع كه سهم هر متقاضي با توجه به مشاعات 35% زمين از قرار مترمربعي 461.500 ريال (چهل وشش هزار ويكصدو پنجاه تومان) ميباشد .

4-2 متوسط هزينه هاي رفع معارضين ، مخارج دولتي و تغيير كار بري ،وظايف آماده سازي (تسطيح محوطه ، فنس كشي، خيابان كشي و متفرقه) به ازاء هر مترمربع حدود 1.000.000 ريال (يكصد هزار تومان) كه سهم هر متقاضي با احتساب مشاعات 35 درصدي به طور خالص از قرار متر مربعي 1.538.500 ريال ( يكصد و پنجاه وسه هزار وهشتصد و پنجاه تومان) ميباشد.

تبصره 1 : درصورت تاخيردر اجرا به جهت عوامل فورس ماژور ، متقاضي حق مطالبه خسارت را از خود سلب و ساقط مي نمايد

ماده 5 - نحوه پرداخت اقساط

           با توجه به مبالغ مذكور بالا قيمت زمين حدود 600 متري بعلاوه مخارج آماده سازي تا مرحله پروانه ساختمان بالغ بر 1.200.000.000 ريال ( يكصدو بيست ميليون تومان ) تخمين زده ميشودو متقاضي متعهد ميگردد مبالغ زير را در موعد هاي تعيين شده به حساب تعاوني كه بعدا" اعلام ميگردد واريز نمايد:

1-    تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

توضيح اينكه مبالغ پرداختي قبلي به حساب تعاوني از اين مبلغ كسر خواهد شد

2-    مبلغ 180 ميليون ريال (هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3-    مبلغ 180  ميليون ريال (هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4-    مبلغ 180 ميليون ريال(هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5-    مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان)تا تاريخ 30/6/96

6-    مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان)تا تاريخ 30/10/96

تبصره 2 : مبالغ فوق الذكر بصورت علي الحساب بوده و احتمال افزايش يا كاهش آن وجود دارد كه توسط كارگزار بصورت مكتوب اعلام ميگرددو متقاضي موظف به پرداخت آن در تاريخهاي تعيين شده ميباشد .

تبصره 3 : شايان ذكراست كه هزينه هاي حق اشتراك انشعابات آب ، برق ، گاز و فاضلاب در مبالغ اشاره شده

 آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

لحاظ نگرديده است.

ماده 6- تهعدات كارگزار

          كارگزار متعهد مي گردد نسبت به خريد زمين ، رفع معارضين ، آماده سازي زمين (لجن برداري ، تسطيح ،خيابان كشي اسفالته، فنس كشي موقت) ، پرداخت حقوق و عوارض دولتي و مخارج تغيير كاربري با استفاده از وجوه دريافتي از طرف متقاضي  اقدام نمايد.

ماده 7- تعهدات متقاضي

           متقاضي متعهد مي گردد مطابق برنامه زماني اعلام شده در ماده 5 نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمايد.

تبصره 4 :

          چنانچه متقاضي در سررسيدهاي تعيين شده به هر دليل هريك از اقساط مربوطه را پرداخت ننمايد، متقاضي اين اجازه را به كارگزار ميدهد كه پس از 2 نوبت اخطار 15 روزه اين توافقنامه را فسخ و نسبت به واگذاري زمين به اشخاص ديگر اقدام نمايد. بديهي است استرداد مبالغ پرداختي (اقساط) متقاضي منوط به واگذاري زمين به ثالث پس از كسر هزينه هاي واگذاري زمين خواهد بود. ضمنا" متقاضي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

ماده 8 – شرايط انتقال به غير

           هرگونه نقل و انتقال تحت هرعنوان و به هرشكل و شيوه اعم از وكالتنامه بلا عزل ، مبايعه نامه ، صلح نامه ، هبه و غيره از نظر كارگزار فاقد ارزش بوده و متقاضي در صورت اقدام شخصا مسئوليت حقوقي و كيفري آنرا بعهده خواهد داشت و كارگزار در اين خصوص هيچ تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

تبصره 5 :  انجام هر گونه نقل و انتقال به غير براساس نرخ نامه و موافقت تعاوني امكان پذير خواهد بود.           

ماده 9 – نسخ توتفقنامه

          اين توافقنامه در 9 ماده و 5 تبصره، به تعداد دو نسخه تنظيم گرديده كه هر دو نسخه در حكم واحد و داراي اعتبار يكسان ميباشد.

امضاء متقاضي                                                            امضاء  و مهر كارگزار

آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 600 متری
برچسب ها : زمين ,ميليون ,متقاضي ,ريال ,تومان ,ماده ,ميليون تومان ,ميليون ريال ,آماده سازي ,پستي            1598833411        ,شماره  247   ,ريال هيجده ميليون ,ه

انتخاب قطعات زمین باتوجه به بودجه اعضاء

:: انتخاب قطعات زمین باتوجه به بودجه اعضاء
با عنایت به پیشنهاد برخی از متقاضیان  زمین چاف و چمخاله و تصویب هیئت مدیره تعاونی مسکن،  مقرر گردید قطعات زمین بنا به بودجه افراد از 600 متری به قطعات کوچکتر 300 و 450 متری هم تفکیک شده تا قابل استفاده و مشارکت کلیه اعضا تعاونی باشد. بدیهی است در صورت تقلیل متراژ زمین انتخابی، نسبت به تغییر ارقام پرداختی بابت هزینه های آماده سازی زمین مطابق با متراژ آن اقدام گردیده و جدول مبالغ اقساط قرارداد اصلاح خواهد شد .

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی انتخاب قطعات زمین باتوجه به بودجه اعضاء
برچسب ها : زمین ,قطعات ,قطعات زمین

توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 300 متری

:: توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 300 متری

توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي

براساس اين توافقنامه مقرر گرديد شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نيابت از خانم / آقاي                    طبق مقررات و شرايطي كه در ذيل ذكر ميشود زميني را ابتياع و تحويل نمايد:

ماده 1- مشخصات طرفين :

1-1 كارگزار : شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نمايندگي مدير عامل آقاي  سيد ابوالقاسم موسوي و رئيس هيئت مديره آقاي احمد اسفندياري

1-2  متقاضي خانم / آقاي                     به شماره ملي                      و با شماره عضويت     

نشاني:                                                                                                    شماره تماس:  

ماده 2 – موضوع :

              موضوع توافقنامه عبارتست از خريد زمين ويلائي به مساحت تقريبي 300 مترمربع (مفيد) به نشاني گيلان، محدوده شهر چاف و چمخاله واقع در پلاك ثبتي فرعي 1212 از اصلي 184 در بخش 15 لنگرود مي باشد.

ماده 3- مدت :

            مدت توافقنامه از تاريخ 30/10/94 تا حصول نتيجه نهايي جمعا به مدت سي ماه (5/2 سال) ميباشد . پيش بيني ميشود قرارداد با اداره راه و شهرسازي گيلان تا تاريخ 30/2/95 تائيد و نهائي گردد..

ماده 4- ارزيابي زمين

             نحوه ارزيابي زمين مورد نظرپيش بيني شده ، براساس تكميل مراحل خريد از اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان در قالب تنظيم و مبادله قرارداد واگذاري / مشاركت، مذاكره و حل وفصل مسائل معارضين و تصرف زمين ،احداث ديواركشي و تسطيح و آماده سازي زمين، پرداخت حقوق و عوارض دولتي بابت زمين، تهيه و تنظيم نقشه هاي اجرايي و تاييد آن از ادارات مربوطه ، مجوز تفكيك و قطعه بندي مجوعه مطابق با نقشه هاي تاييد شده اجرايي و پيگيري جهت تامين آب ، برق ، گاز و تلفن  و نهايي سازي سيستم

آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

فاضلاب جمعا" به مبلغ تقريبي 2.000.000 ريال (دويست هزار تومان) به ازائ هر مترمربع به شرح ذيل ميباشد:

4-1 براساس اعلام اوليه سازمان ملي زمين ومسكن اداره كل راه و شهر سازي گيلان قيمت ناخالص زمين كل تخصيصي به تعاوني حدودأ مبلغ 300.000 ريال معادل سي هزارتومان به ازاء هر متر مربع كه سهم هر متقاضي با توجه به مشاعات 35% زمين از قرار مترمربعي 461.500 ريال (چهل وشش هزار ويكصدو پنجاه تومان) ميباشد .

4-2 متوسط هزينه هاي رفع معارضين ، مخارج دولتي و تغيير كار بري ،وظايف آماده سازي (تسطيح محوطه ، فنس كشي، خيابان كشي و متفرقه) به ازاء هر مترمربع حدود 1.000.000 ريال (يكصد هزار تومان) كه سهم هر متقاضي با احتساب مشاعات 35 درصدي به طور خالص از قرار متر مربعي 1.538.500 ريال ( يكصد و پنجاه وسه هزار وهشتصد و پنجاه تومان) ميباشد.

تبصره 1 : درصورت تاخيردر اجرا به جهت عوامل فورس ماژور ، متقاضي حق مطالبه خسارت را از خود سلب و ساقط مي نمايد

ماده 5 - نحوه پرداخت اقساط

           با توجه به مبالغ مذكور بالا قيمت زمين حدود300 متري بعلاوه مخارج آماده سازي تا مرحله پروانه ساختمان بالغ بر 600.000.000 ريال ( شصت ميليون تومان ) تخمين زده ميشودو متقاضي متعهد ميگردد مبالغ زير را در موعد هاي تعيين شده به حساب تعاوني كه بعدا" اعلام ميگردد واريز نمايد:

1-    تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

توضيح اينكه مبالغ پرداختي قبلي به حساب تعاوني از اين مبلغ كسر خواهد شد

2-    مبلغ 60 ميليون ريال (شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3-    مبلغ 60  ميليون ريال (شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4-    مبلغ 60 ميليون ريال(شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5-    مبلغ 50 ميليون ريال (پنج ميليون تومان)تا تاريخ 30/6/96

6-    مبلغ 50 ميليون ريال (پنج ميليون تومان)تا تاريخ 30/10/96

تبصره 2 : مبالغ فوق الذكر بصورت علي الحساب بوده و احتمال افزايش يا كاهش آن وجود دارد كه توسط كارگزار بصورت مكتوب اعلام ميگرددو متقاضي موظف به پرداخت آن در تاريخهاي تعيين شده ميباشد .

تبصره 3 : شايان ذكراست كه هزينه هاي حق اشتراك انشعابات آب ، برق ، گاز و فاضلاب در مبالغ اشاره شده

 آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

لحاظ نگرديده است.

ماده 6- تهعدات كارگزار

          كارگزار متعهد مي گردد نسبت به خريد زمين ، رفع معارضين ، آماده سازي زمين (لجن برداري ، تسطيح ،خيابان كشي اسفالته، فنس كشي موقت) ، پرداخت حقوق و عوارض دولتي و مخارج تغيير كاربري با استفاده از وجوه دريافتي از طرف متقاضي  اقدام نمايد.

ماده 7- تعهدات متقاضي

           متقاضي متعهد مي گردد مطابق برنامه زماني اعلام شده در ماده 5 نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمايد.

تبصره 4 :

          چنانچه متقاضي در سررسيدهاي تعيين شده به هر دليل هريك از اقساط مربوطه را پرداخت ننمايد، متقاضي اين اجازه را به كارگزار ميدهد كه پس از 2 نوبت اخطار 15 روزه اين توافقنامه را فسخ و نسبت به واگذاري زمين به اشخاص ديگر اقدام نمايد. بديهي است استرداد مبالغ پرداختي (اقساط) متقاضي منوط به واگذاري زمين به ثالث پس از كسر هزينه هاي واگذاري زمين خواهد بود. ضمنا" متقاضي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

ماده 8 – شرايط انتقال به غير

           هرگونه نقل و انتقال تحت هرعنوان و به هرشكل و شيوه اعم از وكالتنامه بلا عزل ، مبايعه نامه ، صلح نامه ، هبه و غيره از نظر كارگزار فاقد ارزش بوده و متقاضي در صورت اقدام شخصا مسئوليت حقوقي و كيفري آنرا بعهده خواهد داشت و كارگزار در اين خصوص هيچ تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

تبصره 5 :  انجام هر گونه نقل و انتقال به غير براساس نرخ نامه و موافقت تعاوني امكان پذير خواهد بود.           

ماده 9 – نسخ توتفقنامه

          اين توافقنامه در 9 ماده و 5 تبصره، به تعداد دو نسخه تنظيم گرديده كه هر دو نسخه در حكم واحد و داراي اعتبار يكسان ميباشد.

امضاء متقاضي                                                            امضاء  و مهر كارگزار

آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 300 متری
برچسب ها : زمين ,ميليون ,ريال ,متقاضي ,تومان ,ماده ,ميليون تومان ,ميليون ريال ,آماده سازي ,کلانتری شماره  ,پستي            1598833411        ,1598833411        ات

جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95

:: جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95

جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95

الف ) زمينهاي 300 متري

1)     تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

2)     مبلغ 60 ميليون ريال (شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3)     مبلغ 60  ميليون ريال (شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4)     مبلغ 60 ميليون ريال(شش ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5)     مبلغ 50 ميليون ريال (پنج ميليون تومان)تا تاريخ 30/6/96

6)     مبلغ 50 ميليون ريال (پنج ميليون تومان)تا تاريخ 30/10/96

الف ) زمينهاي 450 متري

1)     تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

2)     مبلغ 120 ميليون ريال (دوازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3)     مبلغ 120  ميليون ريال (دوازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4)     مبلغ 120 ميليون ريال(دوارده ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5)     مبلغ 110 ميليون ريال (يازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/96

6)     مبلغ 110 ميليون ريال (يازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/96

الف ) زمينهاي 600 متري

1)     تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

2)     مبلغ 180 ميليون ريال (هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3)     مبلغ 180  ميليون ريال (هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4)     مبلغ 180 ميليون ريال(هيجده ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5)     مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان)تا تاريخ 30/6/96

6)     مبلغ 170 ميليون ريال (هفده ميليون تومان)تا تاريخ 30/10/96

 

 

                                        شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي و ساختمان

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی جدول پرداخت اقساط با توجه به اطلاعيه شماره 6/95
برچسب ها : ميليون ,ريال ,مبلغ ,تومان ,تاريخ ,     ,ميليون تومان ,ميليون ريال ,     مبلغ ,     تكميل ,ريال هيجده ,ريال هيجده ميليون ,هيجده ميليون تومان ,تكمي

توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 450 متری

:: توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 450 متری

توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي

براساس اين توافقنامه مقرر گرديد شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نيابت از خانم / آقاي                    طبق مقررات و شرايطي كه در ذيل ذكر ميشود زميني را ابتياع و تحويل نمايد:

ماده 1- مشخصات طرفين :

1-1 كارگزار : شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت ملي مهندسي وساختمان نفت ايران به نمايندگي مدير عامل آقاي  سيد ابوالقاسم موسوي و رئيس هيئت مديره آقاي احمد اسفندياري

1-2  متقاضي خانم / آقاي                     به شماره ملي                      و با شماره عضويت     

نشاني:                                                                                                    شماره تماس:  

ماده 2 – موضوع :

              موضوع توافقنامه عبارتست از خريد زمين ويلائي به مساحت تقريبي 450 مترمربع (مفيد) به نشاني گيلان، محدوده شهر چاف و چمخاله واقع در پلاك ثبتي فرعي 1212 از اصلي 184 در بخش 15 لنگرود مي باشد.

ماده 3- مدت :

            مدت توافقنامه از تاريخ 30/10/94 تا حصول نتيجه نهايي جمعا به مدت سي ماه (5/2 سال) ميباشد . پيش بيني ميشود قرارداد با اداره راه و شهرسازي گيلان تا تاريخ 30/2/95 تائيد و نهائي گردد..

ماده 4- ارزيابي زمين

             نحوه ارزيابي زمين مورد نظرپيش بيني شده ، براساس تكميل مراحل خريد از اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان در قالب تنظيم و مبادله قرارداد واگذاري / مشاركت، مذاكره و حل وفصل مسائل معارضين و تصرف زمين ،احداث ديواركشي و تسطيح و آماده سازي زمين، پرداخت حقوق و عوارض دولتي بابت زمين، تهيه و تنظيم نقشه هاي اجرايي و تاييد آن از ادارات مربوطه ، مجوز تفكيك و قطعه بندي مجوعه مطابق با نقشه هاي تاييد شده اجرايي و پيگيري جهت تامين آب ، برق ، گاز و تلفن  و نهايي سازي سيستم

آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

فاضلاب جمعا" به مبلغ تقريبي 2.000.000 ريال (دويست هزار تومان) به ازائ هر مترمربع به شرح ذيل ميباشد:

4-1 براساس اعلام اوليه سازمان ملي زمين ومسكن اداره كل راه و شهر سازي گيلان قيمت ناخالص زمين كل تخصيصي به تعاوني حدودأ مبلغ 300.000 ريال معادل سي هزارتومان به ازاء هر متر مربع كه سهم هر متقاضي با توجه به مشاعات 35% زمين از قرار مترمربعي 461.500 ريال (چهل وشش هزار ويكصدو پنجاه تومان) ميباشد .

4-2 متوسط هزينه هاي رفع معارضين ، مخارج دولتي و تغيير كار بري ،وظايف آماده سازي (تسطيح محوطه ، فنس كشي، خيابان كشي و متفرقه) به ازاء هر مترمربع حدود 1.000.000 ريال (يكصد هزار تومان) كه سهم هر متقاضي با احتساب مشاعات 35 درصدي به طور خالص از قرار متر مربعي 1.538.500 ريال ( يكصد و پنجاه وسه هزار وهشتصد و پنجاه تومان) ميباشد.

تبصره 1 : درصورت تاخيردر اجرا به جهت عوامل فورس ماژور ، متقاضي حق مطالبه خسارت را از خود سلب و ساقط مي نمايد

ماده 5 - نحوه پرداخت اقساط

           با توجه به مبالغ مذكور بالا قيمت زمين حدود 450 متري بعلاوه مخارج آماده سازي تا مرحله پروانه ساختمان بالغ بر 900.000.000 ريال ( نود ميليون تومان ) تخمين زده ميشودو متقاضي متعهد ميگردد مبالغ زير را در موعد هاي تعيين شده به حساب تعاوني كه بعدا" اعلام ميگردد واريز نمايد:

1-    تكميل مبالغ واريزي تا سقف مبلغ 320 ميليون ريال (سي و دو ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/95

توضيح اينكه مبالغ پرداختي قبلي به حساب تعاوني از اين مبلغ كسر خواهد شد

2-    مبلغ 120 ميليون ريال (دوازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/95 

3-    مبلغ 120  ميليون ريال (دوازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/95

4-    مبلغ 120 ميليون ريال(دوارده ميليون تومان) تا تاريخ 30/2/96

5-    مبلغ 110 ميليون ريال (يازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/6/96

6-    مبلغ 110 ميليون ريال (يازده ميليون تومان) تا تاريخ 30/10/96

تبصره 2 : مبالغ فوق الذكر بصورت علي الحساب بوده و احتمال افزايش يا كاهش آن وجود دارد كه توسط كارگزار بصورت مكتوب اعلام ميگرددو متقاضي موظف به پرداخت آن در تاريخهاي تعيين شده ميباشد .

تبصره 3 : شايان ذكراست كه هزينه هاي حق اشتراك انشعابات آب ، برق ، گاز و فاضلاب در مبالغ اشاره شده

 آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

لحاظ نگرديده است.

ماده 6- تهعدات كارگزار

          كارگزار متعهد مي گردد نسبت به خريد زمين ، رفع معارضين ، آماده سازي زمين (لجن برداري ، تسطيح ،خيابان كشي اسفالته، فنس كشي موقت) ، پرداخت حقوق و عوارض دولتي و مخارج تغيير كاربري با استفاده از وجوه دريافتي از طرف متقاضي  اقدام نمايد.

ماده 7- تعهدات متقاضي

           متقاضي متعهد مي گردد مطابق برنامه زماني اعلام شده در ماده 5 نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمايد.

تبصره 4 :

          چنانچه متقاضي در سررسيدهاي تعيين شده به هر دليل هريك از اقساط مربوطه را پرداخت ننمايد، متقاضي اين اجازه را به كارگزار ميدهد كه پس از 2 نوبت اخطار 15 روزه اين توافقنامه را فسخ و نسبت به واگذاري زمين به اشخاص ديگر اقدام نمايد. بديهي است استرداد مبالغ پرداختي (اقساط) متقاضي منوط به واگذاري زمين به ثالث پس از كسر هزينه هاي واگذاري زمين خواهد بود. ضمنا" متقاضي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

ماده 8 – شرايط انتقال به غير

           هرگونه نقل و انتقال تحت هرعنوان و به هرشكل و شيوه اعم از وكالتنامه بلا عزل ، مبايعه نامه ، صلح نامه ، هبه و غيره از نظر كارگزار فاقد ارزش بوده و متقاضي در صورت اقدام شخصا مسئوليت حقوقي و كيفري آنرا بعهده خواهد داشت و كارگزار در اين خصوص هيچ تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

تبصره 5 :  انجام هر گونه نقل و انتقال به غير براساس نرخ نامه و موافقت تعاوني امكان پذير خواهد بود.           

ماده 9 – نسخ توتفقنامه

          اين توافقنامه در 9 ماده و 5 تبصره، به تعداد دو نسخه تنظيم گرديده كه هر دو نسخه در حكم واحد و داراي اعتبار يكسان ميباشد.

امضاء متقاضي                                                            امضاء  و مهر كارگزار

آدرس : تهران خيابان استاد نجات الهي نبش کلانتری شماره  247   كد  پستي            1598833411        اتاق   824    تلفن 81788874        ، همراه        09128453209

منبع : تعاونی مسکن کارکنان شرکت ملی مهندسی توافقنامه جهت ابتياع زمين ويلائي 450 متری
برچسب ها : زمين ,ميليون ,ريال ,متقاضي ,تومان ,ماده ,ميليون تومان ,ميليون ريال ,آماده سازي ,کلانتری شماره  ,شماره  247   ,تهران خيابان استاد ,1598833411        ات